Jump to content

Oponentní řízení a praktická realizace oponentury

 

Činnost zadavatele a oponenta v oponentuře

          Oponenturu – oponentní řízení - organizuje zadavatel a taktéž hradí veškeré náklady s ní spojené. Náklady oponenta jsou smluvní, zahrnují čas na seznámení se s případem a vypracováním oponentního posudku plus režijní náklady spojené s oponováním.

           Zadavatel odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně dodání všech písemných podkladů oponentovi (oponentům). V případě více oponentů závěry z oponentury schvaluje oponentní rada složená ze zúčastněných oponentů hlasováním.

          Oponent vypracuje k projektu oponentní posudek písemnou formou v dohodnutém termínu a své stanovisko zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností podle zadání. Po úspěšném zvládnutí všech úprav autory projektu by měl finální podobu projektu znovu projít oponent a všechny provedené návrhy změny odsouhlasit. Je pak zcela na autorech, investorech nebo realizátorech projektu, zda budou oponenty navržená doporučení a úpravy respektovat.

 

http://www.jaluvka.com